Zateplenie z vnútornej strany

Môžu nastať situácie, kedy nie je možné použiť vonkajšie zateplenie. Vtedy prichádza možnosť použiť zateplenie z vnútornej strany. Vnútorné zateplenie je najlepšie uplatniť u historických budov alebo všade tam, kde sa môže narušiť architektonický vzhľad. Z tepelno-energetického hľadiska je najvýhodejšie zateplenie z vonkajšej strany, pretože chráni celý objekt. 

Pri vnútornom zateplení vznikajú dva problémy, a to : 

 • Prvý problém :

Vodná para (vlhkosť) z vnútorného prostredia sa nesmie dostať za tepelnú izoláciu. Ak sa dostane vlhkosť za tepelnú izoláciu, dôjde ku kondenzácií vodných pár na obvodovej stene, najmä pri nízkych vonkajších teplotách. To znamená, že rosný bod sa posunie z povrchu zateplenia za izoláciu. Vodné pary medzi stenou a izoláciou sa začnu zrážať, spôsobovať vlhnutie muriva a plesne.

Vlhkosť vo vnútri budov môže vznikať rôznou činnosťou, napr. varenie, pranie, žehlenie, sprchovanie, potenie (metabolické teplo z človeka sa uvoľňuje dýchaním-respirácia a pórmi na pokožke-evaporácia), kvety, akvária, atď. 

 • Druhý problém :

Ďalším nedostakom vnútorného zateplenia sú tepelné mosty, ktoré sú nepovšimnuté a spôsobujú únik tepla do vonkajšieho prostredia. Vznikajú na miestach ostenia okien a stykov vnútorných stien a stropov.

Cieľom je navrhnúť zateplenie, ktoré zabráni vzniku spomenutých problémov. Najvhodnejším spôsobom je nájsť materály, ktoré dosahujú vysoký difúzny odpor, to znamená, že zamedzujú prienik vodnej pary :

1. Zateplenie tepelnoizolačnými omietkami a nátermi

Pri použití tepelnoizolačných omietok, nevzniká problém s vlhkosťou na vnútornej strane, to znamená s paropriepustnosťou vodných pár cez obvodovú konštrukciu. Nevýhodou je, že omietky majú 3 až 4 násobne menší tepelný odpor ako bežne používané tepelné izolácie, ktoré sú spomenuté v ďalších bodoch. Pri vlhkých stenách zase dostatočne zvýšia povrchovú teplotu, a tým pádom vlhkosť zmizne.

Veľmi dobrá stránka a fórum o "tepelnoizolačných náteroch" : forum.tzb-info.cz/122544-tragikomicky-konec-termoizolacnich-nateru-z-nasa

2. Zateplenie s parozábranou :

 • tepelná izolácia - sklená vata (príp. minerálna vlna)
 • parozábrana (fólia s vysokým difúznym odporom, ktorá zamedzuje prenikaniu vnútornej vlhkosti do tepelnej izolácie)
 • vrchná krycia vrstva (načastejšie sadrokartón, príp. sadrovláknité dosky, osb dosky, atď.)

Tento princíp zateplenia sa vytvorí pomocou nosného systému-roštu, ktorý sa pripevní na pôvodnú stenu. Rošt môže byť zhotovený z dreva alebo hliníka. Medzi rošt sa vloží tepelná izolácia najčastejšie zo sklených vlákien, ktorá sa kotví hmoždinkami. Až na to pôjde parozábrana, ktorá sa navzájom prilepí páskami. Vrchnú vrstvu vo väčšine prípadov tvorí sadrokartón, ktorý sa prichytí o rošt samoreznými skrutkami. Tu teraz vzniká jeden najväčší problém tohto typu zateplenia. Otvory sa vytvoria aj na samotnej parozábrane, tým pádom sa naruší celistvosť parozábrany a jej funkcia. Nebezpečenstvo vzniká aj pri otvoroch pre elektrické zásuvky. Najdôležitejšou úlohou je aby sa tieto medzeri prekryli, pretože vlhkosť sa vie veľmi ľahko dostať za fóliu. Nesprávne zhotovená parozábrana má za následok vznik kondenzácia vodnej pary a plesne medzi tepelnou izoláciou a obvodovou stenou.

Príklad zateplenia (sadrokartón+parozábrana+sklená vata) na obvodovej stene starého domu z tehál CDm a Brizolitovej omietky :

Okrajové podmienky : Teplota vonkajšieho vzduchu θe = -15,00 °C (Banská Bystrica),
                                Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu φe = 84,00 %,
                                Teplota vnútorného vzduchu θi = 20,00 °C (Obývacie miestnosti),
                                Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu φi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie:
P.č. Názov vrstvy Hrúbka d [m] Súč. tep. vodivosti λ [W/m.K] 
1. Sadrokartón 0,0125 0,22
2. Parozábrana 0,0001 204,0
3. Sklená vata 0,060 0,042
4. Vápennocementová omietka 0,010 0,99
5. Murivo CDm 0,375 0,73
6. Brizolit 0,040 0,9

I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (podľa STN 73 0540-2 : 2012 čl. 4.2.1)

Požiadavka: θsi,N = θsi,80 + Δθsi = 12,63+1,00 = 13,63 °C
Vypočítaná hodnota: θsi = 17,95 °C
θsi > θsi,N  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 
II. Požiadavka na tepelný odpor a súčinitel prechodu tepla (podľa STN 73 0540-2 : 2012 čl. 4.1.1)
 
Požiadavka : Rmax = 2,00 m2.K/W
Vypočítaná hodnota: R = 2,05 m2.K/W
R > Rmax  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 
Požiadavka : Umax = 0,46 W/m2.K
Vypočítaná hodnota: U = 0,45 W/m2.K
U < Umax  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 
III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (podľa STN 73 0540-2 : 2012 čl. 5)
 
Požiadavky: 
1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu konštrukcie.
2. Ročná bilancia skondenzovenej a vyparenej vodnej pary je priaznivá : Mc < Mev kg/(m2.a)
3. Prípustné celoročné množstvo skondenzovenej vodnej pary musí byť : Mc ≤ 0,5 kg/(m2.a)
 
Vypočítané hodnoty:   V konštrukcii nedochádza pri extrémnej výpočtovej teplote ku kondenzácii.
 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ.

 

Obr. 1 Miesto bez kondenzačnej zóny v obvodovej konštrukcií pri zateplení z vnútornej strany 

 

Obr. 2 Priebeh teplôt v obvodovej konštrukcií pri zateplení z vnútornej strany 

3. Zateplenie s penovým polystyrénom 

Princíp je rovnaký ako pri predchádzajúcom systéme, pri ktorom sa namiesto sklených vlakien použije polystyrén. Zateplenie je možné realizovať aj ako vonkajšie kontaktné zateplenie. Ďalej je tu možnosť použitia systému sadrokartón+polystyrén prichytený pomocou lepiacej malty. Dôležité je použiť väčšiu hrúbku izolantu (min. 150 mm), aby sa dosiahol vysoký difúzny odpor. Nevýhodou je zmenšenie priestoru a horšia trieda reakcie na oheň polystyrénu.

Príklad zateplenia (sadrokartón+lepiaca malta+polystyrén+lepiaca malta) na obvodovej stene starého domu z tehál CDm a Brizolitovej omietky :

Okrajové podmienky : Teplota vonkajšieho vzduchu θe = -15,00 °C (Banská Bystrica),
                                Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu φe = 84,00 %,
                                Teplota vnútorného vzduchu θi = 20,00 °C (Obývacie miestnosti),
                                Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu φi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie:
P.č. Názov vrstvy Hrúbka d [m] Súč. tep. vodivosti λ [W/m.K] 
1. Sadrokartón 0,0125 0,22
2. Lepiaca malta 0,003 0,30
3. EPS - 70 F 0,150 0,040
4. Lepiaca malta 0,003 0,30
5. Vápennocementová omietka 0,010 0,99
6. Murivo CDm 0,375 0,73
7. Brizolit 0,040 0,9

I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (podľa STN 73 0540-2 : 2012 čl. 4.2.1)

Požiadavka: θsi,N = θsi,80 + Δθsi = 12,63+1,00 = 13,63 °C
Vypočítaná hodnota: θsi = 19,00 °C
θsi > θsi,N  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 
II. Požiadavka na tepelný odpor a súčinitel prechodu tepla (podľa STN 73 0540-2 : 2012 čl. 4.1.1)
 
Požiadavka : Rmax = 2,00 m2.K/W
Vypočítaná hodnota: R = 4,40 m2.K/W
R > Rmax  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 
Požiadavka : Umax = 0,46 W/m2.K
Vypočítaná hodnota: U = 0,22 W/m2.K
U < Umax  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 
III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (podľa STN 73 0540-2 : 2012 čl. 5)
 
Požiadavky: 
1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu konštrukcie.
2. Ročná bilancia skondenzovenej a vyparenej vodnej pary je priaznivá : Mc < Mev kg/(m2.a)
3. Prípustné celoročné množstvo skondenzovenej vodnej pary musí byť : Mc ≤ 0,5 kg/(m2.a)
 
Vypočítané hodnoty:   V konštrukcii dochádza pri extrémnej výpočtovej teplote ku kondenzácii.
                               Celoročné množstvo skondenzovenej vodnej pary Mc = 0,0823 kg/(m2.a)
                               Celoročné množstvo vypariteľenej vodnej pary Mev ≤ 0,8493 kg/(m2.a)
Vyhodnotenie.............. 1. POŽIADAVKU MUSÍ UROBIŤ PROJEKTANT.
Mc < Mev kg/(m2 . a)   2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
Mc ≤ 0,5 kg/(m2 . a)     3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 

 

Obr. 3 Miesto kondenzačnej zóny v obvodovej konštrukcií pri zateplení z vnútornej strany 

 

Obr. 4 Priebeh teplôt v obvodovej konštrukcií pri zateplení z vnútornej strany 

4. Zateplenie s penovým sklom

Asi najvhodnejším materiálom je penové sklo. Jeho vlastnosti patria medzi prvé priečky z tepelných izolácií. Penové sklo má dobré tepelno-izolačné vlastnosti, nehorľavé, vysokú pevnosť v tlaku, parotesné, odolné voči chemikáliam, plesniam, hubam, hlodavcom a hmyzu. Tieto všetky skvelé vlastnosti aj tvoria cenu, ktorá je vysoká naproti ostatným izoláciam. Princíp zateplenia je taký istý ako pri polystyréne. Povrchovú úpravu tvoria vrstvy ako pri vonkajšom kontaktnom zateplení (lepidlo+výstužná sieťka, penetračný náter, omietka), sadrokartón lepený sa penové sklo alebo keramický obklad. Pri lepení a stierkovaní sa použije namiesto klasického lepidla, asfaltové lepidlo.

Príklad zateplenia (sadrokartón+asfaltové lepidlo+penové sklo+asfaltové lepidlo) na obvodovej stene starého domu z tehál CDm a Brizolitovej omietky :

Okrajové podmienky : Teplota vonkajšieho vzduchu θe-15,00 °C (Banská Bystrica),
                                Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu φe84,00 %,
                                Teplota vnútorného vzduchu θi = 20,00 °C (Obývacie miestnosti),
                                Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu φi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie:
P.č. Názov vrstvy Hrúbka d [m] Súč. tep. vodivosti λ [W/m.K] 
1. Sadrokartón 0,0125 0,22
2. Asfaltové lepidlo 0,003 0,21
3. Penové sklo 0,060 0,040
4. Asfaltové lepidlo 0,003 0,21
5. Vápennocementová omietka 0,010 0,99
6. Murivo CDm 0,375 0,73
7. Brizolit 0,040 0,9

I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (podľa STN 73 0540-2 : 2012 čl. 4.2.1)

Požiadavka: θsi,N = θsi,80 + Δθsi = 12,63+1,00 = 13,63 °C
Vypočítaná hodnota: θsi = 18,04 °C
θsi > θsi,N  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 
II. Požiadavka na tepelný odpor a súčinitel prechodu tepla (podľa STN 73 0540-2 : 2012 čl. 4.1.1)
 
Požiadavka : Rmax = 2,00 m2.K/W
Vypočítaná hodnota: R = 2,15 m2.K/W
R > Rmax  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 
Požiadavka : Umax = 0,46 W/m2.K
Vypočítaná hodnota: U = 0,43 W/m2.K
U < Umax  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.
 
III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (podľa STN 73 0540-2 : 2012 čl. 5)
 
Požiadavky:
1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu konštrukcie.
2. Ročná bilancia skondenzovenej a vyparenej vodnej pary je priaznivá : Mc < Mev kg/(m2.a)
3. Prípustné celoročné množstvo skondenzovenej vodnej pary musí byť : Mc  0,5 kg/(m2.a)
 
Vypočítané hodnoty: V konštrukcii nedochádza pri extrémnej výpočtovej teplote ku kondenzácii.
 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ.
 

 

 

Obr. 5 Miesto bez kondenzačnej zóny v obvodovej konštrukcií pri zateplení z vnútornej strany 

 

Obr. 6 Priebeh teplôt v obvodovej konštrukcií pri zateplení z vnútornej strany 

Výhody zateplenia z vnútornej strany :

 • zachovanie členitej vonkajšej fasády
 • nie je potrebné lešenie
 • zhotovenie nezávisle od počasia alebo ročného obdobia
 • cenovo lacnejšie
 • vnútorné miestnosti sa rýchlejšie zohrejú
 • vyššie teploty povrchov stien
 • lepší koeficient prestupu tepla z vonkajšej steny, čím sa znižuje spotreba energie potrebnej na vykurovanie

Nevýhody zateplenia z vnútornej strany :

 • vnútorná tepelná izolácia vedie často ku vzniku tepelných mostov
 • mení správanie obvodovej steny vo vzťahu k difúzií vodných pár (nutná parozábrana z vnútornej strany)
 • hrubá stena stráca schopnosť akumulovať teplo (pri prerušovanom vykurovaní - miestnosť sa rýchlo zohreje, ale aj rýchlo ochladí pri vypnutí)
 • mení stavebno - fyzikálne správanie obvodovej konštrukcie, čo môže viesť k poklesu teploty až do zápornych hodnôt (hrozí, že inštalačné vedenia v stenách zamrznú - nutné izolačné opatrenia)

 

 

Diskusná téma: Zateplenie z vnútornej strany

Dátum 24.12.2016

Vložil Smitha499

Titulok John

Odpovedať

Outstanding post, I conceive people should acquire a lot from this web blog its rattling user genial. So much superb info on here keceegdgecacdfbc

Dátum 21.11.2016

Vložil Milan

Titulok Porovnanie vlna vs. Penove sklo

Odpovedať

Zdravim. Chcem sa spytat na porovnanie zateplenia vlnou alebo penovym sklom. Vyhoda skla voci oproti vlne je teda iba v tom, ze sa nemusi pouzivat parozabrana a ze odpadaju problemy s jej poskodzovanim pri uchycovani sadrokartonu...