Projekt zateplenia

1) Cena zateplenia závisí od rôznych faktorov  :

 • veľkosť panelovej sústavy (počet sekcií, podlaží)
 • odstránenie systémových porúch
 • zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie
 • sanácia lodžií (zateplenie stien, stropov, výmena podlahy a zábradlia)
 • výmena výpľňových konštrukcií na chodbách a v spoločných priestoroch
 • stavené materiály (tepelná izolácia, lepiace malty, omietky, rozperné kotvy,...) 
 • lešenie, závesné lávky
 • doprava
 • robotníci, stavebný majster, stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant
 • vypracovanie projektovej dokumentácie  
 • inžiniesrka činnosť (úrady, povolenia)
   

2) Projektová dokumentácia obsahuje :

 • sprievodnú správu pôvodného a navrhovaného riešenia
 • tepelnotechnický posudok pôvodného a navrhovaného riešenia
 • statickú správu
 • požiarnu správu
 • cenové kalkulácie
 • architektonické riešenie fasády
 • výkresovú dokumentáciu pôvodného a navrhovaného riešenia (situáciu, pôdorysy, rez, pohľady, strechu, detaily, kotvenie zateplenia, výpisy skladieb, výplňových konštrukcií a klampiarskych prvkov)

Vypracovanie projektovej dokumentácie trvá cca. +/- mesiac.