Bytové domy na Slovensku postavené v období 1948 až 1992

(Postupne sa doplňuje - posledná aktualizácia 19.8.2014 - doplnená K 61))

T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 20, T21

 

T 01 B, T 02 B, T 03 B

G 57 (Gottwaldov)

BA

LB, MB (Liaty betón, Monotvaný betón)

MS 5, MS 11 (Montovaný systém)

PV - 2

PD - 62

NMB

K 61 (Košický variant)

Bol to krajský typ spracovaný KPÚ a PS Košice na technologickom základe typu G 57 a gottwaldovskej varianty tohoto typu SG 60. Realizácia prebiehala v rokoch 1961 až 1966 na území Košíc. Typový podklad bol spracovaný ako trojsekciový K61/73 A, K61/73 Z  (radový dom) - 7+1 podlažný; dvojsekciový K61/42 Z (radový dom) - 4+1 podlažný; jednosekciový K61/10 Z (bodový dom) - 10+1 podlažný.

Rozpon nosný stien je 3600 mm, konštrukčná výška podlažia je 2850 mm. Nosné steny sú zo železobetónu hrúbky 140 mm a stropné panely sú navrhnuté ako plné dosky hrubé 100 mm. Vnútorné priečky sa navrhli ako železobetónové B 170 s hrúbkou 80 mm.

Obvodový plášť je tvorený z troskopemzobetónu hrúbky 240 mm. Povrchová úprava sa realizovala cementovou omietkou hr. 20 mm, sypaným povrchom alebo nástrekon z PVaC.

Strešný plášť je zhotovený ako odvetravaný s vrstvami : škvára hr. 100, pórobetón hr. 150 mm, 2 x Sklobit.

T 06 B (krajské varianty BA, KE, ZA, BB, NA, PO, PP)

Realizácia v rokoch 1963 až 1983. Modul rozponu nosných stien je 3600 mm a konštrukčná výška podlažia je 2800 mm.

Obvodový plášť :

T 06 B BA - keramzitbetón hr. 280 mm, pórobetón - hr. 250 mm

T 06 B KE - troskopemzobetón hr. 320 mm

T 06 B ZA - troskopemzokeramzitbetón hr. 300 mm (1. racionalizácia hr. 320 mm; 2. racionalizácia hr. 320 mm - vnútorná železobetónová nosná stena                                hr. 150 mm,  tepelná izolácia penový polystyrén hr. 100 mm, vonkajšia ochranná železobétónová membrána hr. 70 mm))

T 06 B BB - troskopemzokeramzitbetón , troskopemzobetón hr. 300 mm, pórobetón hr. 270 mm

T 06 B NA - pórobetón hr. 240 mm

T 06 B PO - expanditbetón

T 06 B PP - lávobetón, expanditbetón hr. 300m

 

T 08 B (Košický variant, tzv. pražský typ)

Spracovateľom bol Krajský projektový ústav Košice. Bytové domy sa realizovali v rokoch 1963 až 1983. V stavebnej sústave sa stavali radové a bodové objekty s rôznym počtom obytných podlaží (4, 8, 9, 10, 11).

Ide o strednorozponový typ s modulovou osnovou 6000 mm a konštrukčnou výškou 2800 mm. Nosné steny sú zo železobetónu hr. 190 mm a stropné dosky sú predpäté dutinové panely PPD hr. 190 mm. Na chodbách je umiestnené jednoramenné železobetónové schodisko, výťah a komory pre jednotlivé byty.

Obvodový plášť je tvorený z pásových panelov a medziokenných vložiek z pórobetónu hr. 240 mm (prvé bloky boli postavené z expanditu hr. 250 mm na priečelí a 270 mm na štíte).

Strešný plášť je zhotovený ako jednoplášťová alebo dvojplášťová strecha. Pri jednoplášťovej streche sa uplatnila izolácia zo sypanej škváry (prípadne z troskovej pemzy), heraklitu hr. 25 mm a dosiek z penového polystyrénu POLSID hr. 50 mm, ktorý mal na lícnej strane vopred nalepenú lepenku IPA 500 SH. Ako alternatíva jednoplášťovej strechy sa použilo škvárový násyp hr. 60 až 100 mm a pórobetónové dosky hr. 150 mm a hydroizolácia. Dvojplášťové strechy sa navrhli pri racionalizovanej sústave, kde tepelnú izoláciu tvoria perlitové vankúše hr. 150 mm, vzduchová medzera a horný plášť zo SZD panelov ukladaných na pórobetónové podkladky. SZD panely sa vyrovnávali polymércementovu maltou. Hydroizolácie sa skladajú z ťažkých živičných pásov BITAGIT, SKLOBIT, PEBIT, IPA 500.

T 05 B, T 09 B

Možno ich nazvať aj variantami typu T 06B. Typ T 09 B bol určený pre dvoj- a trojpodlažnú zástavbu na dedine.

 

T 07 B

Možno ho považovať za vývoj typu T 08 B. Tento typ sa neuplatnil v hromadnej výstavbe. Na Slovensku sa postavilo niekoľko objektov, napr. v Žiline na sídliskách Hliny III a Hliny VIII. Bol určený na výstavbu do ôsmich podlaží, s pozdĺžnými modulmi 3600 a 6000 mm s predpätými dutinovými panelmi PPD.

 

ZT (zjednotený typ)

ZTB (zjednotený typ Bratislava)

BA - BC (Bauring - Camus)

B 70

BA - NKS I/1, BA - NKS I/2

Neunifikovaný variant vypracovaný z podkladu dánskej licencie Thomas-Schmidt. Panelovú sústavu spracoval ŠPTÚ v roku 1975, pričom prípravnú dokumentáciu vypracoval ešte Stavoprojekt Bratislava v roku 1972. Bytové domy sa realizovali od roku 1975 do roku 1983. Dielce sa vyrábali v panelárňach Bratislava-Petržalka a Prešov-Šarišské Lúky.

 
BA-NKS I/1 - sendvičový obvodový panel hr. 290 mm.
 
BA-NKS I/2 - pórobetónový obvodový panel hr. 300 mm.
 

P 1.14 6. 5RP

Panelová sústava sa realizovala ako unifikovaný malorozponový variant na celom území Slovenskej republiky, ktorý spracoval Štátny projektový a typizačný ústav (ŠPTÚ) v roku 1975. V tejto sústave sa realizovali byty I. až VII. kategórie v bytových domoch do štyroch, ôsmich a dvanástich nadzemných podlaží, ako aj obytné domy pre prechodné ubytovanie. Lomené sekcie sa navrhovali s odklonom 22°, 30° a 45°. Odlišné dispozičné riešenia pripravili jednotlivé projektové ústavy. Osadenie a založenie každého objektu sa realizovalo podľa samostatného projektu.
 
Modulovú osnovu tvorí priečny a pozdĺžny nosný systém. Rozpon nosného systému je 2400, 3000 a 4200 mm a v druhom smere je aplikovaný rozmer n x 600 mm (od 1200 do 4800 mm). Konštrukčná výška je 2800 mm.   
 
Obvodové steny majú hrúbku 300 mm. Sú navrhnuté ako sendvičové, ktoré tvoria tri vrstvy :
 • vonkajšia ochranná železobétónová membrána    hr. 70 mm 
 • tepelná izolácia penový polystyrén                      hr. 80 mm 
 • vnútorná železobetónová nosná stena                 hr. 150 mm 
Vonkajšia membrána ja zavesená na vnútornú stenu priestorovými kotvami v tvare M z antikoróznej ocele.
 
Nosné steny sú zo železobetónu hr. 150 mm a triedy betónu III (B 250, eurokódu C16/20). Skladobná výška je 2650 mm. Základná dĺžka je rovná celistvému násobku zväčšeného modulu 600 mm. Najmenšia dĺžka je 1800 mm a najväčšia 5400 mm. Stropné konštrukcie sú zo železobetóni triedy III (C16/20) hr. 150 mm. Skladobné šírky sú násobku n x 600 mm (1200 a 3000 mm) a dĺžky n x 600 mm (2400, 3000, 4200 a 4800 mm).
 
Riešná je ako jednoplášťová alebo dvojplášťová strecha (podľa jednotlivých krajských Stavoprojektov). Podľa typového podkladu sa navrhlo päť variantov skladieb :
 
1. variant : 
 • SA IV + 2x Rubol RS 
 • Bitagit S + 2x IPA 500 SH          15 mm           
 • Polsid                                      50 mm 
 • Penový polystyrén PPS               50 mm 
 • Stropná železobetónová doska  150 mm 
2. variant :
 • SA IV + 2x Rubol RS 
 • Bitagit S + 2x IPA 500 SH          15 mm  
 • Polsid                                      50 mm 
 • Sypaný Agloporit                     150 mm 
 • Stropná železobetónová doska  150 mm 
3. variant :
 • SA IV + 2x Rubol RS 
 • Bitagit S + 2x IPA 500 SH          15 mm  
 • Pórobetónové dosky                100 mm 
 • Vzduchová medzera                 10 mm 
 • Rohože z minerálnej vlny         100 mm
 • Stropná železobetónová doska  150 mm
4. variant :
 • SA IV + 2x Rubol RS 
 • Bitagit S + 2x IPA 500 SH          15 mm  
 • Pórobetónové dosky                100 mm 
 • Dosky PPS                               70 mm 
 • Stropná železobetónová doska  150 mm
5. variant :
 • SA IV + 2x Rubol RS 
 • Bitagit S + 2x IPA 500 SH          15 mm  
 • Pórobetónové dosky                250 mm
 • Vzduchová medzera                 70 mm
 • Rohože z minerálnej vlny           70 mm  
 • Stropná železobetónová doska  150 mm

POZNÁMKA : Skladby striech jednotlivých krajských variantov sa môžu líšiť.

 

P 1.14 7. 5RP

P 1.15

P 1.24/25

PS 82 (krajské varianty PP, ZA, BB, TT)

U 65 (Banskobystrický variant)