Systémové poruchy

Zoznam systemových porúch bytových domov podľa zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní :

Porucha
Druh systémovej
poruchy
Výskyt
poruchy
Sprievodný znak
poruchy
Povinný spôsob
odstránenia poruchy
a)
Porucha
keramzitbetónových
obkladových dielcov na
klimaticky najviac
namáhanom štíte
bytového domu.
Konštrukčný
systém najmä
ZT, ZTB,
T06B BA, BA.
Trhliny v keramzitbetóne,
zatekanie dažďovej vody,
oddeľovanie, drolenie
a vypadávanie hmoty
obkladových dielcov
z keramzitbetónu.
Odstránenie obkladových
dielcov alebo ich
prikotvenie (v prípade
potreby) a zateplenie celej
štítovej steny s prekrytím
nárožia.
b)
Porucha
troskopemzobetónových
obkladových dielcov na
štítoch bytového domu.
Konštrukčný
systém najmä
T06B-KE.
Oddeľovanie
troskopemzobetónových
obkladových dielcov od
nosnej železobetónovej
steny a zatekanie
dažďovej vody.
Prikotvenie obkladových
dielcov kotvami
z nerezovej ocele
prenášajúcimi zvislé a aj
vodorovné zaťaženie
a zateplenie štítovej steny
s prekrytím nárožia.
c)
Porucha vystupujúcich
konštrukcií
schodiskového priestoru
bytového domu.
Konštrukčný
systém alebo
stavebná
sústava najmä
ZTB, BA-BC,
BA NKS-S.
Trhliny medzi
vystupujúcou a ostatnou
časťou budovy, korózia
spojovacej výstuže
a oceľových rámov
zasklenia, praskliny,
lámanie a vypadávanie
copilitu a zatekanie
dažďovej vody.
Zvýšenie vodorovnej
tuhosti schodiska
(v prípade potreby),
výmena copilitovej steny,
zateplenie schodiska
vrátane priľahlej plochy
priečelia pri kúte
a oprava trhlín
v schodisku.
d)
Porucha predsadených
lodžií s kazetovými
stropnými panelmi
bytového domu.
Konštrukčný
systém najmä
ZT.
Trhliny a vypadávanie
betónovej hmoty,
vypadávanie betónovej
hmoty v mieste uloženia
lodžiovej dosky
(na podporný rám alebo
stenu) a v strede dosky
v dôsledku korózie
kotvenia zábradlia
rozpadom betónovej
hmoty rebrovej lodžiovej
dosky, zatekanie
dažďovej vody vplyvom
chýbajúcej alebo
porušenej hydroizolácie
v podlahe a korózie
výstuže.
Odstránenie podlahových
vrstiev vrátane
hydroizolácie,
odstránenie
zdegradovaného betónu
tlakovou vodou a jeho
opravenie a ošetrenie
skorodovanej výstuže,
dodatočná podpora
v uložení lodžiovej dosky
na podporný rám alebo
stenu (v prípade potreby),
prídavná podpora
v strede lodžiovej dosky
(v prípade potreby),
odstránenie a výmena
zábradlia (v prípade
potreby) a zhotovenie
novej hydroizolácie
a podlahových vrstiev
vrátane oplechovania.
e)
Porucha predsadených
lodžií s dutinovými
stropnými panelmi
bytového domu.
Konštrukčný
systém T08 B.
Trhliny v betóne
v oblasti uloženia
lodžiovej dosky, korózia
kotvenia zábradlia,
zatekanie dažďovej vody
do pozdĺžnych dutín
lodžiovej stropnej dosky,
korózia výstuže
a vypadávanie betónovej
hmoty.
Odstránenie
podlahových vrstiev
vrátane hydroizolácie,
odstránenie
zdegradovaného betónu
tlakovou vodou a jeho
vyspravenie a ošetrenie
skorodovanej výstuže,
dodatočná podpora
v uložení a v strede
rozpätia lodžiovej dosky
(v prípade potreby),
odstránenie a výmena
zábradlia (v prípade
potreby), zhotovenie
novej hydroizolácie
a podlahových vrstiev
vrátane oplechovania.
f)
Porucha balkónov
a lodžií bytového domu.
Stavebná
sústava alebo
konštrukčný
systém najmä
T-11 až T-16,
T 01B až
T 03B, BA,
MS-5, MS-11,
LB, MB, T06B,
B-70.
Trhliny v betónovej
hmote, zatekanie
dažďovej vody,
vypadávanie betónovej
hmoty, korózia výstuže
alebo korózia nosnej
oceľovej konštrukcie,
korózia kotvenia
zábradlia a vytváranie
tepelného mosta.
Odstránenie
podlahových vrstiev
vrátane hydroizolácie
a zábradlia, odstránenie
zdegradovaného betónu
tlakovou vodou a jeho
vyspravenie a ošetrenie
skorodovanej výstuže,
odstránenie alebo
náhrada balkónovej,
resp. lodžiovej dosky
(v prípade potreby),
vytvorenie nových
podlahových vrstiev
vrátane hydroizolácie,
tepelnoizolačnej vrstvy
a oplechovania, montáž
zábradlia a zateplenie
dosky.
g)
Porucha vystupujúcich
zvislých pilastrov
a vodorovných ríms
bytového domu.
Konštrukčný
systém najmä
LB, MB.
Vytváranie trhlín
v betónovej hmote,
zatekanie dažďovej vody,
korózia výstuže,
vypadávanie betónovej
hmoty a vytváranie
tepelného mosta.
Odstránenie
zdegradovaného betónu
pilastrov a ríms,
ošetrenie výstuže
a betónu, zateplenie
ríms a pilastrov vrátane
plochy obvodového
plášťa medzi nimi.
h)
Porucha obvodového
plášťa zo spínaných
pórobetónových dielcov
bytového domu.
Stavebná
sústava najmä
P1.15,
SpM-P1.15,
PS 82
a BANKS-S.
Trhliny medzi prvkami
a v hmote pórobetónu,
zatekanie dažďovej vody
medzi pórobetónové
prvky spínaných dielcov
obvodového plášťa a do
hmoty pórobetónu,
zatekanie spôsobujúce
koróziu oceľových
konzol, spínacích
ťahadiel a výstuže.
Odstránenie
zdegradovaného
pórobetónu, ošetrenie
výstuže, oprava povrchov
maltou
na pórobetón
(tepelnoizolačná malta),
celoplošné zateplenie
obvodového plášťa
(neplatí pre priečelia
s lodžiami BANKS-S)
a oprava vnútorných
povrchov obvodového
plášťa.
i)
Porucha stykov
obvodového plášťa
s vrstvenými dielcami
s tepelnoizolačnou
vrstvou hrúbky 80 mm
bytového domu.
Stavebná
sústava najmä
P1.14,
SpM-P1.14,
PS82, P1.24.
Zatekanie dažďovej vody
stykmi obvodového plášťa
a korózia výstuže spojov.
Vyčistenie škár
(v prípade potreby),
odstránenie
zdegradovaného betónu
a oprava povrchu
a celoplošné zateplenie
obvodového plášťa
s prikotvením membrány
k nosnej časti
obvodového dielca
(v prípade potreby).
j)
Porucha atiky bytového
domu.
Stavebná
sústava najmä
PS 82 PP.
Odklonenie atikových
dielcov od zvislej roviny,
otváranie vertikálnej
škáry styku a deformácia
oplechovania, trhliny
v strešnej krytine,
zatekanie dažďovej vody.
Odstránenie strešných
vrstiev (horný plášť)
v páse pri atike, vrátenie
atikových dielcov do
pôvodnej polohy
(v prípade potreby) a ich
ukotvenie, doplnenie
strešných vrstiev
s dilatáciou pri atike
a zateplenie strechy.
k)
Porucha obvodového
plášťa a nosných stien
z pórobetónových tvárnic
bytového domu.
Konštrukčný
systém PV-2.
Trhliny v povrchovej
úprave, odúvanie
a odpadávanie
povrchových úprav
(brizolitu a vnútorných
omietok).
Odstránenie uvoľnenej
povrchovej úpravy,
vyrovnanie podkladu
a zateplenie obvodového
plášťa a nanesenie
nových vnútorných
povrchových úprav
zohľadňujúcich
fyzikálno-mechanické
vlastnosti podkladu.
l)
Porucha predsadenej
lodžie a súvisiaceho
obvodového plášťa zo
spínaných
pórobetónových dielcov
bytového domu.
Stavebná
sústava
BA NKS-S.
Nesprávne ukotvená
lodžia a zábradlie, trhliny
v obvodovom plášti,
vypadávanie hmoty
pórobetónu v nadpraží
obvodových dielcov pri
predsadenej lodžii,
uvoľnenie ukotvenia
zábradlia.
Zabezpečenie ukotvenia
zábradlia a odstránenie
priťaženia lodžiovej
dosky, odstránenie
uvoľnených častí
stavebných konštrukcií
predsadených lodžií
a dielcov obvodového
plášťa tlakovou vodou,
plnohodnotná náhrada
odstránených častí
a vyrovnanie podkladu,
zabezpečenie funkcie
posuvného spoja
predsadenej lodžie
a nosnej konštrukcie
budovy, zabezpečenie
funkcie posuvného spoja
na predsadených atikách
nad lodžiou, zabezpečenie
funkcie posuvného spoja
na plochej streche
a zateplenie obvodového
plášťa na priečelí
s lodžiami.